Verzameling en gebruik: Wanneeru de website bezoekt louter om informatie te vinden over de onderwerpenof items die op deze website voorkomen, worden van u geenpersoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of productenwilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagtwaarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief,aanvragen van prijsofferte, plaatsen van bestellingen, inschrijven opwedstrijden of evenementen,…) kan u gevraagd worden om bepaaldepersoonsgegevens (zoals bv. uw voornaam, familienaam, login,e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres,geboortedatum, beroep en telefoonnummer) mee te delen.

FlorAmor zal alle persoonsgegevens die u verstrekt behandelen in overeenstemmingmet het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingeninzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevensdie u aan FlorAmor meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemmingheeft om ze te gebruiken en aan FlorAmor mee te delen. FlorAmor kan u detoegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk ofdefinitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevensvan derden zonder hun toestemming.

Verwerking: FlorAmor verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u deproducten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor uzich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aanproducten en diensten (zoals o.m. data van evenementen die FlorAmor organiseert; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigenaanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. FlorAmor stuurt u enkel de info waarvoor u zich inschrijft op de website.

FlorAmor zal de door u verstrektepersoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeldin deze privacyverklaring. Als FlorAmor uw persoonsgegevens voor anderedoeleinden wenst te verwerken of ze voor direct marketing doeleinden vanderden wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, zal ziju daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen dewelke u in volledigevrijheid kan geven of weigeren.

Beveiliging: FlorAmor beschermt uw gegevens met behulp van diverse technische enadministratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies,misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo kleinmogelijk te houden. FlorAmor bewaart uw persoonsgegevens niet langer danwettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze nietlanger noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wijziging/schrapping van gegevens:U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctievan uw persoonsgegevens. Hiertoe stuurt u een verzoek naar het algemeenmailadres van FlorAmor. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn,onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uwgegevens verwerken, of wanneer u denkt dat er misbruik is gemaakt vanuw gegevens kan u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of teverwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wetvan 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeerten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

FlorAmor kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijkeaard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat ugebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de FlorAmor-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit laat ons toe omonze website continu te optimaliseren voor de gebruikers.